O projekcie

Projekt „Inkubator przedsiębiorczości i wysokich kwalifikacji mieszkańców województwa wielkopolskiego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, Typ projektu I – „Projekt zakładający wsparcie typu outplacementowego dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy”, Typ projektu II – „Projekt ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery zawodowej”.

Wartość projektu: 2 033 736,48 zł
Kwota dofinansowania: 1 932 049,48 zł
Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 30.04.2021r.

Cel projektu: podjęcie nowego lub utrzymanie obecnego zatrudnienia przez 72 osoby oraz rozpoczęcie działalności gospodarczej przez 19 osób spośród 144 uczestników projektu, poprzez indywidualnie dobraną ścieżkę aktywizacji zawodowej.

Ścieżka 1 – Wsparcie doradcy zawodowego, szkolenie zawodowe, 3 miesięczny staż oraz pośrednictwo pracy

Ścieżka 2 – Szkolenie ABC przedsiębiorczości, doradztwo indywidualne i biznesowe, wsparcia finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe finansowe oraz szkoleniowo-doradcze.

Kto może zostać uczestnikiem projektu

Uczestnikami projektu mogą być osoby zwolnione, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika w wyniku procesów rekrutacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw.

Grupę docelową stanowią 144 osoby, w tym:

  • 44 osoby w wieku 50+ (w tym 25 kobiet);
  • 14 osób z niepełnosprawnością (w tym 8 kobiet);
  • 72 osoby z niskimi kwalifikacjami tj. z wykształceniem niższym niż ponadgimnazjalne (w tym 40 kobiet)

Wszystkie osoby muszą zamieszkiwać, uczyć się lub pracować na terenie województwa wielkopolskiego w miastach i innych obszarach tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze.

Powiat koniński – gminy: Powiat kolski – gminy:Powiat turecki – gminy:
GolinaBabiak – gmina wiejskaBrudzew – gmina wiejska
Grodziec – gmina wiejskaChodów – gmina wiejskaDobra
Kazimierz Biskupi – gmina wiejskaDąbieKawęczyn – gmina wiejska
KleczewGrzegorzew – gmina wiejskaMalanów – gmina wiejska
Kramsk – gmina wiejskaKłodawaPrzykona – gmina wiejska
Krzymów – gmina wiejskaKoło – gmina wiejskaTuliszków
RychwałKołoTurek
Rzgów – gmina wiejskaKościelec – gmina wiejskaTurek – gmina wiejska
Skulsk – gmina wiejska Olszówka – gmina wiejskaWładysławów – gmina wiejska
SompolnoOsiek Mały – gmina wiejska
Stare Miasto – gmina wiejskaPrzedecz
Slesin
Wierzbinek – gmina wiejska
Wilczyn – gmina wiejska
Miasto Konin