Działania w projekcie

W ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości i wysokich kwalifikacji mieszkańców województwa wielkopolskiego” udzielane zostanie wsparcie w ramach niniejszych zadań:

Zadanie 1 Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania.

Wsparcie obligatoryjne dla wszystkich Uczestników Projektu – 144 osoby dla każdej 4h indywidualne (2 spotkania po 2h). Celem doradztwa jest zapoznanie z predyspozycjami UP, sytuacją zawodową i określenie na tej podstawie ścieżki rozwoju, która będzie adekwatna dla poprawy sytuacji UP na rynku pracy. Ma na celu zachowanie przez UP obecnego zatrudnienia, podjęcia nowej prac lub rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na podstawie IPD UP zostanie skierowany na jedną z dwóch ścieżek: 1 – (dla 120 UP) składa się ze szkolenia zawodowego z egzaminem zewnętrznym umożliwiającym zdobycie certyfikatu, stażu i pośrednictwa pracy; 2 – (dla 24 UP), szkolenie ABC przedsiębiorczości, przyznanie dotacji bezzwrotnej i wsparcia pomostowego na rozpoczęcie Działalności Gospodarczej. Odpowiednia ścieżka rozwoju wzmocni motywację i poczucie wartości UP.

Zadanie 2 ścieżka I – Szkolenia zawodowe z certyfikacją zewnętrzną dla 120 UP

Wsparcie przewidziane dla 120 osób(10grup po śr.12os., 80h/grszkolenia weekendowe lub po godzinach pracy). Warunkiem rozpoczęcia jest ukończenie pierwszej formy wsparcia (tj. doradztwa zawodowego) oraz skierowanie na podstawie IPD.

 • Szkolenia w ramach projektu kończą się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego kompetencje/kwalifikacje UP rozumiane zgodnie z definicjami Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji PO na lata 2014-2020. (Egzamin zewnętrzny)
  • Szkolenia są powiązane ze stanowiskiem pracy, na którym UP będzie odbywać staż.
  • Dobór szkoleń uwzględnia specyfikę GD i możliwości przyswojenia wiedzy oraz indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych.
  • Podczas szkoleń zostaną zrealizowane wszystkie IV etapy nabycia kompetencji/kwalifikacji
  • Walidacja na podstawie pre i post testów oraz egzaminu zewnętrznego

Zadanie 3 ścieżka I – staż dla 36 uczestników projektu:

Wsparcie przewidziane dla 36 osób (40h/tyg., 5 dni x 8h przez 3 miesiące, w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 35h/tyg.). Warunkiem rozpoczęcia stażu jest ukończenie szkoleń zawodowych. Warunkiem zakończenia jest pozytywna opinia o uczestniku projektu wydana przez pracodawcę w formie pisemnej. Staże w projekcie będą realizowane zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014r.w sprawie ram jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Realizacja staży zawodowych w oparciu o podstawowe wymogi: umowa stażowa, której jedną stroną będzie co najmniej stażysta, a drugą podmiot przyjmujący na staż, będzie podstawą odbywania stażu.

Zadanie 4 ścieżka IIWsparcie szkoleniowo-doradcze dla 24 UP

Kwalifikacja na podstawie IPD. Kierowane w pierwszej kolejności do osób zwolnionych z przyczyn dot. pracodawcy do 6 miesięcy od daty przystąpienia do projektu i pracowników, którzy znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, wykazujących największe predyspozycje do prowadzenia DG

 • Szkolenie ABC Przedsiębiorczości – przewidziane dla 24 UP (2grupy śr. po 12os. 10spotk.po 6h) ma za zadanie zaznajomienie uczestników projektu z zagadnieniami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej tak aby potrafili prawidłowo funkcjonować jako przedsiębiorca.
  • Doradztwo indywidualne, biznesowe dla 24 UP (4h/os.) m.in. pomoc w pisaniu biznesplanu, pogłębienie wiedzy z zakresu specyfiki działalności gospodarczej, którą UP chce otworzyć.

Podczas szkoleń i doradztwa omówione zostaną kwestie dotyczące zakładania działalności gospodarczej, rozwijania działalności w obszarach tzw. Smart specialization i tworzenia w nich nowych miejsc pracy.

Zadanie 5 ścieżka IIPrzyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 19 UP

Wsparcie przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i umowy o przyznanie środków finansowych zawartej z UP. Środki przyznawane uczestnikom u których zidentyfikowano predyspozycje do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, którzy zakończyli etap doradczo-szkoleniowy. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej może otrzymać wyłącznie osoba bezrobotna lub odchodząca od rolnictwa.

Zadanie 6 ścieżka II  Udzielenie wsparcia pomostowego dla 19 UP:

Wsparcie pomostowe w postaci finansowej i w formie usługi szkoleniowo-doradczej udzielane jest wyłącznie tym uczestnikom projektu, którzy w ramach projektu otrzymali wsparcie finansowe w postaci dotacji – na podstawie Umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego oraz umowy o udzieleniu wsparcia w formie usług szkoleniowo-doradczych.

 1. Wsparcie pomostowe finansowe na okres 12 miesięcy od momentu założenia działalności na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia DG, w tym m.in. kosztów ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzeniem DG.,
 2. Wsparcie pomostowe w formie usług doradczo-szkoleniowych na okres 12 miesięcy od momentu założenia działalności w celu udzielenia pomocy merytorycznej uczestnikowi projektu w efektywnym wykorzystaniu dotacji.

Zadanie 7 – Pośrednictwo pracy dla 125 UP

Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami zawodowymi uczestnika projektu nabytymi podczas projektu. Uczestnik projektu nauczy się odnajdywania adekwatnych ofert pracy i razem z pośrednikiem pracy przygotuje dokumenty aplikacyjne. Każdy uczestnik uzyska minimum 4 oferty pracy odpowiadające kwalifikacjom zawodowym lub/i odbędzie rozmowę kwalifikacyjną. Wsparcie przewidziane dla 125 UP (6h/os), wszystkie osoby korzystające ze ścieżki stażowej oraz 5 osób, które nie uzyskały dotacji na DG. Warunkiem rozpoczęcia jest zakończenie pierwszego działania, tj. IPD. Warunkiem zakończenia jest min. 80% obecności na zajęciach. Wsparcie z udziałem pośrednika pracy odbędzie się w formie indywidualnych spotkań z uczestnikiem projektu.

Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców i ekspertów.

Uczestnikom projektu przysługuje również zwrot kosztów dojazdu na zajęcia na warunkach określonych w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadą równości szans.